Про затвердження Положення про президію Червоноградської районної ради Львівської області

Про затвердження Положення про президію Червоноградської районної ради Львівської області

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  I  сесія _VІІI_скликання

___ грудня 2020  року                                                             м. Червоноград     

 

Про затвердження Положення

про президію Червоноградської районної ради Львівської області

         Керуючись пунктом 3 частини першої статті 43 та статтею 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Червоноградська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про президію Червоноградської районної ради Львівської області, що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань______________________________________________________.

 

                Голова районної ради                                               А. Порицький

 

Затверджено 

рішенням Червоноградської районної ради Львівської області  від

                                                                               Голова районної ради

                                                                               _______________

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Червоноградської районної ради Львівської області

І. Загальні засади

1.    Президія ради (далі – президія) є дорадчим органом ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи ради в період між сесіями.

     2. Порядок діяльності президії районної ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом Червоноградської районної ради та даним положенням.

    3. Президія утворюється сесією ради на весь строк повноважень ради і у своїй діяльності підзвітна раді. Пропозиції щодо персонального складу президії, положення про неї вносяться головою ради і затверджуються радою.

    4. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій. Очолює президію і головує на її засіданнях голова ради, а у разі його відсутності за його дорученням – заступник голови ради.

     5. Президія скликається в міру необхідності, але не рідше ніж раз в квартал, для підготовки чергових сесій районної ради, а також для вирішення інших важливих питань діяльності ради. Президія  здійснює свою роботу у формі засідань.

     6. Засідання президії є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу. Рішення президії приймаються більшістю присутніх на засіданні відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів, голос головуючого є переважаючим.

     7. Президія вирішує інші окремі повноваження, делеговані їй радою. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду постійними комісіями не допускається.

     8. За згодою більшості членів Президії депутати можуть брати участь у відкритих засіданнях Президії з  правом дорадчого голосу. На засіданнях Президії  (в тому числі і закритих), за згодою більшості членів Президії, мають право бути присутніми інші визна­чені Президією  особи.

     9. Президія не приймає рішень, обов’язкових для виконання. Рішення Президії  направляються органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

     10. Інформація про основні питання, розглянуті Президією, та прийняті нею рішення може надаватись засобам масової інформації.

ІІ. Організація роботи президії

   1. Роботу президії організовує голова районної  ради.

   2. Засідання президії скликаються головою ради (у разі  відсутності останнього та за його дорученням – заступником голови ради).

   3. Члени президії беруть участь у засіданнях президії особисто. У випадку відсутності з поважних причин члена президії за його дорученням у засіданні президії має право участі та ухвального голосу уповноважений ним представник, про що інформується безпосередньо головуючий.

   4. Порядок денний засідання президії районної ради за пропозицією головуючого затверджується  на засіданні президії. Регламент роботи Президії встановлюється  рішенням Президії.

    5. У засіданнях президії  можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші депутати районної ради, міські голови, голова, заступники голови, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій, установ, об’єднань громадян, а також автори проектів рішень. Рішення про право на участь в засіданні приймається президією.

   6. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступити в обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки та пояснення. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення запрошені особи в подальшій роботі президії участі не беруть.

    7. Президія районної ради здійснює такі основні функції та повноваження:

    7.1. узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що виносяться на розгляд  ради, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що виносяться на розгляд ради;

   7.2. вироблення узгоджених позицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів, прийняття рішень щодо питань, які вимагають невідкладного вирішення з наступним затвердженням їх на сесії ради;

   7.3. погодження річного плану і перспективних напрямів роботи ради і подання їх на розгляд ради;

    7.4.  вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;

    7.5. заслуховування повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації щодо питань порядку денного;

    7.6. розгляд пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;

   7.7. внесення пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;

     7.8. сприяння розвитку гласності роботи районної ради, організації вивчення громадської думки про роботу ради  та її органів;

     7.9. надання допомоги голові  у питаннях розгляду звернень фізичних та юридичних осіб;

     7.10. розгляд питань політичної і соціально-економічної проблематики району,  сприяння виробленню пропозицій та рекомендацій раді та голові ради.

     8. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює керуючий справами виконавчого апарату. Протокол підписується головуючим на засіданні президії.

    9. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які носять рекомендаційний характер. Рішення  засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради.  Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради у своїх розпорядженнях, скеровуються на адресу відповідних органів та організацій для  вирішення питань по суті.

     10. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.  

                                               

 

 

Related Posts

Про прийняття та безоплатну передачу в комунальну власність Радехівської територіальної громади в особі Радехівської міської ради Львівської області пожежного автомобіля

Поширити на Facebook Поширити на Twitter Червоноградська   районна  рада Львівської області XVІІІ сесія  _VIII  скликання…Read more

Enter your keyword