ПОЛОЖЕННЯ про помічника – консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області VIІI скликання

ПОЛОЖЕННЯ про помічника – консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області VIІI скликання

Затверджено
рішенням Червоноградської районної ради
Львівської області від 29 грудня 2020 року №25
Голова районної ради
Андрій Порицький

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника – консультанта

депутата Червоноградської районної ради Львівської області VIІI скликання

Розділ  I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Депутат Червоноградської районної ради Львівської області (надалі депутат) може мати до п’яти помічників – консультантів, правовий статус і умови  діяльності яких визначаються Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Положенням.

       1.2. Помічником – консультантом депутата може бути лише громадянин України, який має загальну середню чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

       1.3. Помічник-консультант працює на громадських засадах.

        1.4. Помічник – консультант у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.

       1.5. Депутат безпосередньо здійснює персональний підбір помічників- консультантів, розподіл їх функціональних обов’язків.

        1.6.  Інформація про зарахування на посаду помічника-консультанта депутата Червоноградської районної ради та його звільнення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Червоноградської районної ради.

1.7 На офіційному сайті районної ради ведеться відкритий реєстр помічників-консультантів депутатів районної ради, що повинен містити прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта, номер його посвідчення, прізвище, ім’я та по батькові депутат районної ради помічником-консультатном якого виступає дана особа.   

Розділ  II.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА КОНСУЛЬТАНТ А ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ РАДИ

         2.1. Помічник – консультант депутата має право:

         1) позачергово бути прийнятим головою районної ради та його заступниками, головою районної адміністрації та його заступниками, входити;

2) входити і перебувати у  приміщеннях  Червоноградської районної ради    за   пред’явленням   посвідчення   помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
3) одержувати  надіслану  на  ім’я  депутата  Червоноградської районної ради
поштову й телеграфну кореспонденцію,  відправляти її за дорученням депутата Червоноградської районної ради

   4) за  дорученням  депутата Червоноградської районної ради  брати  участь  в
організації  вивчення  громадської  думки,  потреб  територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

     5) за  письмовим  зверненням  депутата  Червоноградської районної ради  та за
згодою   посадових   осіб   органів    місцевого    самоврядування користуватися    копіювально-розмножувальною   та   обчислювальною технікою.

      6) бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій районної ради;

      7) на ознайомлення з актами прийнятими районної радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною та районною радами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування ;

        8) отримувати, за письмовим зверненням депутата, від виконавчого апарату та посадових осіб районної ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території Червоноградського району, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

      9) оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, звернення, заяви та інші документи на сесіях районної ради, засіданнях президії районної ради, засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій;

      10) у разі відсутності депутата на засіданні депутатської комісії, має право дорадчого голосу без права голосувати.

      2.2. Помічник – консультант депутата зобов’язаний:

      1) дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

      2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата;

      3) дотримуватись належної культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

      4) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

      5) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій;

      6) виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з виконавчим апаратом районної ради та його посадовими особами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

      7) допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями та вирішенні порушених у них питань; вести діловодство;

      8) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

      9) забезпечувати збереження документів, що надходять на ім’я депутата, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити, звернення, запитання;

    10) надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

Розділ  III.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОМІЧНИКА КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ РАДИ

        3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи здійснює особисто депутат.

        3.2. Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (але не більше п’яти осіб)  помічників-консультантів, які працюють на депутата.

        3.3. Зарахування на посаду помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду, дата зарахування. До письмового подання депутата районної ради додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, дві фотокартки розміром 3×4 см, ксерокопії паспорта громадянина України.

          3.4. Помічник-консультант звільняється з посади:

          1) за письмовим поданням депутата на ім’я голови районної ради;

          2) у разі припинення повноважень депутата районної ради  з дати їх припинення;

          3) за особистою заявою.

Р о з д і л IV.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

          4.1. Помічник-консультант депутата Червоноградської районної ради Львівської області має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження і використовує його у випадках, передбачених законодавством.

          4.2. Посвідчення помічника-консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області видається виконавчим апаратом районної ради за письмовим поданням депутата на ім’я голови районної ради.

          4.3. У разі звільнення помічника-консультанта депутата з посади його посвідчення вважається недійсним, яке він зобов’язаний повернути органу, який видав посвідчення.

          4.4. Опис та графічний зразок посвідчення помічника-консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області затверджується згідно додатку №1 до даного положення.

Додаток №1

Положення про помічника – консультанта

депутата Червоноградської районної ради Львівської області VII скликання

затвердженого рішенням районної ради № 25  від 29.12.2020 року

ОПИС ТА ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

ПОМІЧНИКА КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

          1.Посвідчення помічника –консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області являє собою ламіновану або пластикову картку розміром 85х55 мм.

            2. Лицьовий бік посвідчення має такий вигляд:

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСВІДЧЕННЯ  №  __

   Фото  

              Прізвище

         Ім’я по батькові

є помічником-консультантом на

громадських засадах депутата

Червоноградської районної ради  Львівської області

VIІ скликання

                                                                  _________________________________

                                                                                    (Прізвище, ім’я, по батькові депутата)

                                         Видано                                       Голова

                                         «__»________201__ р.   Червоноградської районної ради                  Ініціали Прізвище

               3. Фотографія помічника-консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області має бути розміром 30х40 мм і скріплюватися печаткою Червоноградської районної ради Львівської області, у випадку виготовлення посвідчення у форматі пластикової картки фото сканується та розміщується в позиції передбаченій зразком посвідчення, також у цьому випадку зображення печатки районної та підпису голови районної ради сканується та скановані зображення розміщаються у відповідних позиціях відносно зразка посвідчення.

               4. На зворотній стороні посвідчення розміщений та напис «ПОСВІДЧЕННЯ помічника–консультанта депутата Червоноградської районної ради Львівської області.

     Заступник голови районної ради                                             Наталія Кохан

Related Posts

Положення про президію Червоноградської районної ради Львівської області

Поширити на Facebook Поширити на Twitter                                                                             Затверджено  рішенням Червоноградської районної ради Львівської області №10…Read more

Положення про постійні комісії Червоноградської районної ради Львівської області

Поширити на Facebook Поширити на Twitter Додаток № 1 до рішення І сесії                                                                                                Червоноградської…Read more

Enter your keyword